Programmirleme kurslary
Gyzgyn habarlar

1 gün ozal

«Bilimi özgertmek — geljegimizi gurmak»

1 hepde ozal
  2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 16 — 19-y aralygynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde ÝUNESKO-nyň guramagynda Bilim ulgamyny özgertmek boýunça Bütindünýä sammiti geçirildi. Ýokary derejede geçirilen bu sammite Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyň barha ýokary derejä ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýär. «Bilimi özgertmek — geljegimizi gurmak» şygar bilen geçirilen bu bilim sammiti dünýäde iň zerur meseleleriň biri bolan bilimdäki global krizise jogap hökmünde çagyrylýar. Göze görünmeýän bu krizis dünýädäki çagalaryň we ýaşlaryň geljegine agyr täsir edýär. Bu geçirilýän sammit bilimi dünýä gün tertibiniň iň ýokary derejesine çykarmak we pandemiýa bilen baglanyşykly okuw ýitgilerini dikeltmek we çalt üýtgeýän dünýäde bilimi özgertmek üçin çäreleri, raýdaşlygy we çözgütleri öňe sürmek üçin ajaýyp mümkinçilik berýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarapl...
Makalany doly oka